December 26, 2010

مرغ شکم پر به شیوه دیگر ـ جدید و ابتکاری روش خوراکیها .

 این روش پخت مرغ شکم پر ایده شخصی است وعلت اینکه به این شیوه
درست میکنم این بوده که همیشه  بوی داخل شکم مرغ برایم ناخوشایند بوده
است پس بهتر دیدم که اول مرغ را چند جوشی باسبزی های معطر داده و بعد 
درفر بریان کنم  ..با این روش مرغ بسیار خوش عطر و خوش طعم و پخت آن 
مطلوب تر میباشد   

☻☻☻☻☻☻☻☻☻

No comments: