September 15, 2012

حلیم بادمجان با عدس

قبلا دستور حلیم بادمجان با گوشت ران بوقلمون  و نیز حلیم 
بادمجان با عدس سرخ را در همین وبلاگ گذاشته ام  اینک با
اضافه کردن گندم کوبیده  تغییربسیا ر خوشمزه ای  در آن ایجاد
کرده ام که توصیه میکنم حتما به این روش, دوستان عزیز هم  آن
را درست کنند و با خانواده از خوردن این حلیم لذت ببرند


*********


*********


*********


*********


*********


☺☻☺☻☺☻☺☻☺
****
No comments: