August 17, 2012

پلو بامیه و بادمجان ... پلو بابا

پختن این پلــــو در  روز پدر خیلی جالب بود.....چون همسرم
بامیــــه و بادمجان دوست دارند فکـــــــر کردم یه پلو با این دو 
گیاه خوشمــــزه درست کنم  بعداز درست کردن متوجه شــــدم
که میتونم اســم پلــو بابا رو روی اون بذارم چون با بامیــــه و
بادمجان درست شده و اینو حسن تصادف میدونم ......امیدوارم
شمادوستان عزیز هم درست کنید و از خوردن این پلـــــــوی
خوب و خیلی خوشمزه  واقعاً  لذت ببرید ......برای افرادی هم
که با گوشت دوست دارند ,  بهترین انتخاب  گوشت قلقلی است


*********


*********


*********


*********


*********☺☺☺☺☺☺☺☺☺

****No comments: