January 28, 2015

پیتزا برگر

اگه درست کنید انگار دو جورخوراک درست کردید و یکی دو ساعت بعد 
از خوردنش هم دوباره گرسنه تون میشه  حالا چرا ؟؟؟  چون نونش هم یه کم
برشته است  و زود هضمه  بنابراین با خیال راحت برای شام درست کنید 
..و با معده راحت بخوابید

☻☻☻☻☻☻☻☻☻