February 29, 2012

رول خامه ئی

این شیرینی به نظر میرسه که خیلی با زحمت درست شده
ولی... هم آسونه هم خوش منظره و مهمتر اینکه  بزرگترا و
کوچکترا دوست دارن و با کیف میخورند میتونید امتحان 
و تجربه کنید


.................................................................


..................................................................

...................................................................


..................................................................
نوش جان
☺☺☺☺☺☺☺☺☺
§ §

No comments: