April 28, 2012

بستنی پرتقالی

تهیه هر نوع بستنی در خانه کمی زحمت دارد و 
ممکن است وقت بگیرد  بطوریکه گاه میرویم و 
هر نوع بستنی که دلمون میخواد از فروشگاه میخریم
ولی اینو خوب میدونیم اگه خودمون در خونه درست
کنیم ومیزان موادش را کنترل کنیم  خیالمون از هر
جهت راحت است پس به زحمتش می ارزد 

******************************************


***********************************************


******************************************************************************


*******************************************

☺☺☺☺☺☺☺☺☺

No comments: