May 1, 2012

ماهی بخار پز با حشوی شوید و جعفری

درکشوری که زندگی میکنم گشنیز بسیار کمیاب  و شنبلیله تازه هم که
اصلا پیدا نمیشه ...بنابراین ازآنجا که حشوی برای ماهی خیلی دوست 
داریم  تصمیم گرفتم از خیلی وقت پیش دو سبزی دیگر رو جایگزیــن
کنم چی بهتر از شوید و جعفری بود  اینجا هم تازه ش را راحت میشه
پیدا کرد اتفاقا ترکیب خیلی خوب و خوشمزه ای بود ..شما هم امتحان
یقین دارم پشیمون نخواهید شد  

**********************


************************

 *******************************************************


***************************

 *************************************
عکسهای پائین همه جدید هستند و با 7 عدد فیله ماهی درست 
شده اند دستور مشابه است فقط  مواد کمی بیشتر شده است
*************************************
*************************

**************************
نوش جان
☺☺☺☺☺☺☺☺☺
þþNo comments: