November 27, 2012

کوکوی خوشمزه باقالی سبز

ازخوراکیهای دوران گیاهخواری در نوجوانی تا
 جوانیم  کوکوهای مختلفی بود که درست میکردم
و همیشه با تزئین سر سفره می آوردم تا باصطلاح دل
بقیه رو آب کنم...خوشبختانه اکنون خوراکهائی که قبلا
فقط برای خودم درست میکردم  اینک چون خانواده م 
نیز ازآنها بسیار استقبال میکنند  برای آنها نیز درست 
میکنم و بیشتر از آن زمان مزه میدهد...ولی خوراکهای
با گوشت نیزکماکان در برنامه غذائی ما وجود دارد .
شما هم این کوکوی باقالی رو درست کنید ..یقین دارم
پشیمون نخواهیدشد

******************


*********


*********


*********☺☺☺☺☺☺☺☺☺
No comments: