July 14, 2012

پاکوره آبادانی

وقتی این پاکوره رو بر اساس مقایسه طعم  و حدسی که میزدم درست کردم 
 سالها از خوردن پاکوره در شهرم آبادان میگذشت  ..بعد که آنرا
, درست کردم  خوشبختانه دیدم دقیقا همان مزه و طعم را دارد 
از اون وقت تا حالا مرتبا چه برای خودمون و چه وقتی که مهمون
داریم , ایرانی یا خارجی  بعنوان پیش غذا درست کردم و همیشه
خیلی سریع نوش جون شده ......شما هم درست کنید و از خوردن
اون لذت ببرید


**********


تصویر تخم مرغ در مواد  لازم موجود نیست 
تخم مرغ فراموش نشود
**********************


 *************

☺☺☺☺☺☺☺☺☺
No comments: