September 14, 2012

کباب چوبی پنیر توفو

وقتی گفتم امروز فقط یه نوع غذا درست میکنم اونم  پنیر توفو
هست که میخوام کبابش کنم  ..همسرم زیاد استقبال نکرد چون 
همیشه با غذای گیاهی  باید یه غذای گوشتی هم درست کنــــــم 
که همه راضی باشند   بعداز اینکه کباب توفو آماده شده و با یه
نوع دمپخت ساده با گوجه فرنگی کشیدم و همه شروع به خوردن
کردند خوشبختانه تعریف ها شروع شد  وجای همه شما خالی 
خیلی خوشمزه شده بود بطوریکه همسرم بازهم دوست داره که
جزء لیست غذائیمون بدون گوشت نوشته بشه ..چه ازین بهتر؟


*********


*********


*********


*********


☺☺☺☺☺☺☺☺☺
****

No comments: